Ochrana osobných údajov

Informácia o ochrane osobných údajov ohľadom súhlasu so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely


Vážení klienti,
v tomto informačnom memorande vám chceme poskytnúť podrobné informácie o spracúvaní vašich osobných údajov na marketingové účely. Na úvod by sme vám chceli vysvetliť, prečo sme vás požiadali o súhlas so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely.

Hlavným cieľom uvedeného spracovania je ponúknuť vám najnovšie informácie o aktuálnych a nových produktoch a službách.
Vzhľadom na to, že 25. 5. 2018 nadobudne účinnosť nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, je potrebné, aby sme od vás získali nový súhlas, ktorý zodpovedá novým požiadavkám.
Prečítajte si, prosím, nižšie uvedené informácie o spracúvaní osobných údajov, ktoré sme pripravili vo forme otázok, aby toto informačné memorandum bolo čo najviac prehľadné a praktické hľadiska vyhľadávania informácií. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky k vami poskytnutému súhlasu, zavolajte na našu linku: +421 948 169 478 alebo pošlite email na: info@knihydetstva.sk

OBSAH
Kto je správca vašich osobných údajov?
Aké vaše osobné údaje spracúvame?
Z akých zdrojov osobné údaje pochádzajú?
Na aké účely ste poskytli svoj súhlas?
Ako dlho budeme spracúvať vaše osobné údaje?
Kto môže mať prístup k vašim osobným údajom?
Aké sú vaše práva pri spracúvaní osobných údajov?
Ako môžete odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov?

KTO JE SPRÁVCA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?
Správca osobných údajov je spoločnosť, ktorá určuje účel a prostriedky spracúvania osobných údajov.
Na marketingové účely je správca vašich osobných údajov firma:
Miroslava Durcová , Poriadie 301, 906 22, Poariadie, IČO 52 540 898

AKÉ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVAME?
Na marketingové účely spracúvame nasledujúce kategórie osobných údajov, ktoré nám pomáhajú určiť ponuku produktov a služieb, ktorá by sa vám mohla páčiť a riešiť vaše potreby.
■ Základné identifikačne údaje – meno, priezvisko, fakturačná adresa, adresa doručenia
■ Kontaktné údaje – telefónne číslo, e-mailová adresa.
■ Informácie o využití produktov a služieb – aké produkty a služby ste u nás mali v minulosti, informácie získané z objednávok. Na základe týchto údajov vám vieme odporúčať vhodné produkty a služby.
■ Informácie z telefonických hovorov, e-mailu, chatu, SMS správ.
■ Registračné údaje – údaje získané pri nakúpení produktov cez e-shop a pri vytvorení registrácie

Z AKÝCH ZDROJOV OSOBNÉ ÚDAJE POCHÁDZAJÚ?
Osobné údaje uvedené v predchádzajúcom bode získavame priamo od vás. Tieto osobné údaje uvádzate v objednávke, resp. pri registrácii.

NA AKÉ ÚČELY STE POSKYTLI SVOJ SÚHLAS?
Súhlas ste poskytli na marketingové účely, ktoré zahŕňajú nasledujúce činnosti:
■ ponuka produktov a služieb,
■ zasielanie daňových dokladov za predaj produktov a služieb,
■ prieskum trhu a prieskum spokojnosti zákazníkov s využívanými produktmi a službami.
Súhlas poskytnutý na marketingové účely je dobrovoľný. Je však nevyhnutný na to, aby sme mohli zasielať ponuky produktov a služieb.
■ zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22

AKO DLHO BUDEME SPRACÚVAŤ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?
Vaše osobné údaje uchovávame a chránime po dobu stanovenú platnými právnymi predpismi, resp. ak ide o osobné údaje spracúvané na základe vášho súhlasu, po dobu, na ktorú ste nám udelili súhlas, t.j. 5 rokov.
Doby uchovávania sa líšia v závislosti od konkrétneho účelu, na ktorý osobné údaje spracúvame.
Pre účely daní a účtovníctva je to 10 rokov.

KTO MÔŽE MAŤ PRÍSTUP K VAŠIM OSOBNÝM ÚDAJOM?
Na spracúvanie údajov na marketingové účely môžu mať k vašim údajom prístup aj ďalšie subjekty, ktoré spracúvajú osobné údaje ako tzv. sprostredkovatelia, ktorých úlohou je poskytovať služby našej firme. Môžu to byť externé spoločnosti, ako kuriérske firmy, poštoví doručovatelia, správca e-shopu, a pod. S uvedenými sprostredkovateľmi máme uzatvorenú zmluvu o sprostredkovaní služieb:
■ MailChimp
■ Slovenská pošta
■ IN TIME / SLOVAK PARCEL SERVICE

Na základe vášho osobitného súhlasu na zverejnenie vašich výrobkov, majú k vašim osobným údajom prístup aj spoločnosti, na ktorých stránkach sú výrobky zverejnené a ktoré sú tiež povinné dodržiavať striktné pravidlá ochrany osobných údajov:
■ Facebook

AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA PRI SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV?
Riadne spracúvanie vašich osobných údajov je pre spoločnosti v Slovenskej republike dôležité a ich ochrana je úplnou samozrejmosťou. Pri spracúvaní osobných údajov môžete uplatniť nasledujúce práva:
■ Informácie o spracúvaní vašich osobných údajov
Informácie zahŕňajú hlavne: identifikáciu a kontaktné údaje správcu, jeho zástupcu a prípadne zodpovednej osoby, účely spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, príjemcu alebo kategórie príjemcov osobných údajov, informácie o prenose osobných údajov do tretích krajín, obdobie uchovávania osobných údajov, oprávnených správcov, zoznam vašich práv, možnosť obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov, zdroj spracúvaných osobných údajov, informácie o tom, či a ako dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu, informácie a záruky v prípade prenosu osobných údajov do tretej krajiny.
■ Právo na prístup k osobným údajom
Máte právo na potvrdenie toho, či osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané a ak áno, máte právo získať prístup k týmto informáciám.
■ Právo na opravu
Spracúvame vaše neaktuálne alebo nepresné osobné údaje? Zmenili ste, napríklad, adresu bydliska? Prosím, informujte nás o tom a my osobné údaje opravíme.
■ Právo na výmaz (právo byť zabudnutý)
V niektorých zákonom stanovených prípadoch sme povinní vaše osobné údaje na váš pokyn vymazať. Každá takáto žiadosť však podlieha individuálnemu hodnoteniu, pretože aj firma Miroslava Durcová. má povinnosť alebo oprávnený záujem ponechať si osobné údaje.
■ Právo na obmedzenie spracovania
Ak si želáte, aby sa vaše osobné údaje spracúvali výhradne na najnutnejšie zákonné účely alebo si želáte osobné údaje blokovať.
■ Právo na prenositeľnosť údajov
Ak si želáte, aby sme poskytli vaše osobné údaje inej spoločnosti, odovzdáme vaše osobné údaje v zodpovedajúcom formáte vami určenému subjektu, ak nám v tom nebudú brániť žiadne zákonné alebo iné významné prekážky.
■ Právo uplatniť námietku a automatizované individuálne rozhodovanie
Ak zistíte alebo sa domnievate, že osobné údaje spracúvame v rozpore s ochranou vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi, spojte sa s nami a požiadajte nás o vysvetlenie alebo odstránenie nevhodného stavu. Námietku môžete tiež uplatniť aj priamo proti automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu.
■ Právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov
S vaším podnetom alebo sťažnosťou ohľadom spracúvania osobných údajov sa môžete kedykoľvek obrátiť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.
■ Kde môžete práva uplatniť a sú tieto práva spoplatnené?
Jednotlivé práva môžete uplatniť poslaním e-mailu na adresu: info@knihydetstva.sk alebo písomnou žiadosťou zaslanou na korešpondenčnú adresu: Miroslava Durcová, Poriadie 301, 906 22. Poriadie
Všetky informácie a vyjadrenia k právam, ktoré uplatníte, poskytujeme bezplatne.
■ Za aký čas môžete očakávať našu odpoveď?
Vyjadrenia a prípadné informácie o prijatých opatreniach vám poskytneme čo najskôr, najneskôr však do 30 dní. V prípade potreby a s ohľadom na zložitosť a počet žiadostí môžeme túto lehotu predĺžiť na 60 dní. O predĺžení, vrátane uvedenia dôvodov, vás budeme informovať.

AKO MÔŽETE ODVOLAŤ SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV?
Súhlas so spracúvaním osobných údajov je založený na princípe dobrovoľnosti, môžete ho kedykoľvek odvolať.
■ Čo má odvolanie súhlasu obsahovať?
Kto odvolanie podáva. Uveďte, prosím, vaše meno a priezvisko, adresu bydliska, e-mailovu adresu,
aby sme vás vedeli identifikovať.
■ Akým spôsobom môžete odvolanie poslať?
Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely je možné poslať v písomnej podobe alebo mailom, a to preto, aby sme mali o vašom odvolaní riadny záznam. Písomné odvolanie nezabudnite podpísať