Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu www.knihydetstva.sk prevádzkovaného spoločnosťou Miroslava Durcová, so sídlom Poriadie 301, 906 22 Poriadie, IČO: 52 540 898

Vážime si vašu dôveru, a preto je našou hlavnou snahou a úsilím poskytovať kvalitné služby a chrániť vaše osobné údaje pred akýmkoľvek zneužitím.
Všetky osobné alebo firemné údaje, ktoré nám naši zákazníci poskytnú v priebehu využívania internetového obchodu prevádzkovaného spoločnosťou Miroslava Durcová, považujeme za dôverné a chránime ich podľa príslušných predpisov. Prevádzkovateľ a predajcovia zapojení do systému sa zaväzujú, že údaje neposkytnú tretím osobám, s výnimkou doručovacích spoločností v prípade plnenia kúpnej zmluvy. Ak ste v našom internetovom kníhkupectve knihydetstva.sk nezrealizovali žiadnu objednávku, môžete požiadať o vymazanie vašich osobných údajov z databázy zákazníkov spoločnosti Miroslava Durcová, a to písomnou žiadosťou zaslanou na adresu prevádzkovateľa. V tejto žiadosti, prosím, uveďte vaše prihlasovacie meno a emailovú adresu ktoré ste použili na registráciu na knihydetstva.sk.


Všeobecné obchodné podmienky


Úvodné ustanovenia Všeobecné obchodné podmienky upravujú vzťahy a vymedzujú vzájomné práva a povinnosti medzi predávajúcim a zákazníkom vrámci prevádzkovania internetového obchodu www.knihydetstva.sk Predávajúcim je samostatne zárobkovo činná osoba Miroslava Durcová, so sídlom Poriadie 301, 906 22, Poriadie . Zákazníkom je návštevník internetových stránok na adrese www.knihydetstva.sk, ktorý prostredníctvom systému odoslal riadnu objednávku.

 1. Ako nakupovať
  Internetový obchod knihydetstva.sk je predovšetkým miestom pre vás, našich zákazníkov, kde si môžete pozrieť ponuku tovaru, zistiť aktuálnu dostupnosť jednotlivých položiek, nakúpiť vybraný tovar a dozvedieť sa rôzne zaujímavosti zo sveta kníh. Objednávanie tovaru sa deje výlučne elektronicky priamo v prostredí internetového kníhkupectva jednoduchým spôsobom.
  Po vyplnení všetkých potrebných údajov v objednávkovom formulári, považujeme vašu potvrdenú objednávku za platný a záväzný návrh kúpnej zmluvy. Z našej strany je kúpna zmluva potvrdená zaslaním Potvrdenia o prijatí objednávky, ktoré vám zašleme e-mailom. Za potvrdenie kúpnej zmluvy tiež považujeme dodanie tovaru vám a jeho prevzatie
  Občas sa stane, že sa k nám dostanú „podozrivé“ objednávky. To sú také, pri ktorých máme podozrenie, že neboli vytvorené za účelom nákupu kníh, ale len povedzme zo žartu. Preto si vyhradzujeme právo požiadať zákazníka o autorizáciu objednávky vhodným spôsobom, spravidla telefonicky alebo e-mailom. V prípade, že zákazník odmietne objednávku autorizovať, považujeme ju za neplatnú.
  Ako vo všetkých bežných obchodoch, tak aj v našom internetovom kníhkupectve knihydetstva.sk považujeme za nákup vloženie tovaru do košíka a odoslanie objednávky. Nie len vloženie tovaru do košíka.
  Ihneď po odoslaní objednávky ju náš systém spracuje a obratom vám zašleme e-mailom Potvrdenie o prijatí objednávky na vašu e-mailovú adresu, ktorú ste zadali pri registrácii, resp. pri vypĺňaní objednávkového formulára. Na tú istú e-mailovú adresu vám tiež zašleme informácie o odoslaní objednaného tovaru.
 2. Ceny
  V našom internetovom kníhkupectve máte možnosť nakupovať tovar podľa aktuálne platných cien, ktoré sú uvedené pri každom produkte a rovnako tiež v košíku po vložení tovaru.
  Zvýhodnená cena titulu platí LEN počas trvania aktuálnej akcie. V prípade, že odošlete svoju objednávku po ukončení akcie, započíta sa vám aktuálne platná cena tovaru.
 3. Vzhľad tovaru
  Farebné zobrazenie tovaru na monitore nemusí presne zodpovedať reálnym farebným odtieňom ako ich bude kupujúci vnímať v skutočnosti. Zobrazenie farebných odtieňov je okrem iného závislé aj na kvalite zobrazovacieho monitora, resp. iného použitého zobrazovacieho zariadenia.
 4. Storno objednávky, odstúpenie od kúpnej zmluvy a vrátenie tovaru
  Podľa platných zákonov a nariadení máte právo stornovať objednávku do doby expedície tovaru, a to prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky. Pri zrušení objednávky je potrebné uviesť Vaše meno, e-mail, číslo objednávky a popis objednaného tovaru. Takto stornovanú objednávku považujeme za zrušenú. V prípade zrušenia objednávky neúčtujeme žiadne penále ani iné poplatky súvisiace so stornom objednávky. Na vami určený bankový účet vrátime zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa zrušenia objednávky.
 5. Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy
  5.1. Právo na odstúpenie od zmluvy
  Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.
  Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme posledný diel alebo kus.
  Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom) na tieto kontakty: Miroslava Durcová, Jirásková 165/6, 916 01 Stará Turá, telefón: +421948169467, info@knihydetstva.sk Ako číslo zmluvy uveďte prosím číslo dodacieho listu.
  Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy
  5.2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy
  Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.
  Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.
  5.3. Spôsob vrátenia tovaru pri odstúpení od zmluvy
  Zašlite nám tovar späť alebo ho prineste osobne na našu adresu: Miroslava Durcová Jirásková 165/6, 916 01 Stará Turá, a to najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.
  Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.
  Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.
  Prosím berte na vedomie, že podľa §7, ods.6, písmeno i.) zákona č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho nie je možné odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento tovar rozbalil.
  Tovar, prosíme, podľa možnosti zasielajte späť: • v pôvodnom nepoškodenom obale, • nepoužívaný, • nepoškodený, • kompletný • spolu s dokladom o kúpe
  5.4. Storno objednávky zo strany internetového kníhkupectva.
  Snažíme sa zo všetkých síl poskytnúť vám čo najširší výber produktov, najlepšie ceny a služby. Niektoré veci však nedokážeme ovplyvniť, a preto sa môže stať, že tovar, ktorý ste si objednali, už nemáme. Preto si ponechávame právo stornovať objednávku, ak ani pri vynaložení všetkého úsilia nie sme schopní vám tovar dodať. O týchto skutočnostiach vás budeme informovať. V prípade záujmu z vašej strany sa budeme snažiť ponúknuť vám náhradné plnenie. Rovnaké právo si vyhradzujeme aj v prípade, ak údaje uvedené v objednávke nezodpovedajú skutočnosti.
  O stornovaní objednávky Vás budeme informovať telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti Vám finančné prostriedky vrátime do 7 dní na Vami určený bankový účet, prípadne môžete využiť inú ponuku nášho internetového kníhkupectva.
 6. Dodacie a platobné podmienky
  Objednaný tovar sa Vám snažíme dodať v čo najkratšom čase, čo je spravidla do 10 pracovných dní od prijatia Vašej objednávky pri tovare bežne dostupnom v našom sklade. Pre české tituly to môže byť až 14 pracovných dní od prijatia Vašej objednávky. Všetky ceny uvádzame vrátane DPH. Ako predávajúci garantujeme ceny uvedené v ponuke a to k okamihu odoslania objednávky zákazníkom. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom produkte nie je uvedené inak. Tovar doručujeme prostredníctvom kuriéra IN TIME s.r.o. / Slovak Parcel Service a Slovenskej pošty. Vo všetkých prípadoch pripočítavame expedičný poplatok podľa nižšie zobrazenej tabuľky.
  Prevzatie tovaru potvrdzujete svojim podpisom na sprievodnom doklade Slovenskej pošty. Miestom dodania tovaru je poštová adresa uvedená pri objednaní v objednávkovom formulári. Prevzatím tovaru na dohodnutom mieste prechádza vlastnícke právo k tovaru nakupujúceho. Kupujúci, ktorý nespĺňa definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) Zákona, nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.
  Vyhradzujeme si právo odmietnuť objednávku zákazníkovi, ktorý v minulosti neodobral či riadne nezaplatil záväzne objednaný tovar.

Cena poštovného

Balík na poštu – dobierka 4,90 €
Balík na poštu – platba vopred 3,40 €
Kuriér – dobierka 6,50 €
Kuriér – platba vopred 5,90 €
Packeta (ex.Zasielkovňa) – dobierka 4,60 €
Packeta (ex. Zasielkovňa) – platba vopred 3,30 €


6.1. Objednaný tovar expedujeme LEN v rámci Slovenskej republiky.
Ku každej zásielke je priložený dodací list. Daňový doklad (faktúru) zasielame zaregistrovaným organizáciám automaticky a ostatným zákazníkom (fyzická osoba – nepodnikateľ) na vyžiadanie. Možnosť vyzdvihnúť tovar osobne v odbernom mieste (osobný odber) je len po predošlej dohode telefonicky alebo emailom a iba v prípade, že za tovar budete platiť vopred kartou alebo bankovým prevodom.
Pre úhradu kúpnej ceny si môžete zvoliť jeden z nasledujúcich spôsobov platby:
• dobierkou v hotovosti pri prevzatí tovaru od kuriéra, resp. na prevádzke Slovenskej pošty a vo výdajných miestach • prevodom na bankový účet predávajúceho alebo kartou

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu „ www.knihydetstva.sk“ sú platné v znení uvedenom na adrese www.knihydetstva.sk v deň a hodinu odoslania objednávky kupujúcim. Zákazník bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že sa s týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami oboznámil, prečítal ich, porozumel ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí.


Doručovanie zásielok
Na doručovanie zásielok používame v súčasnosti 5 spôsobov doručenia. Zásielky prostredníctvom Slovenskej pošty doručujeme priamo k zákazníkovi domov, zároveň však ponúkame možnosť objednania zásielky na poštu. V prípade objednávky prostredníctvom kuriéra je možné zásielku doručiť priamo domov.
Kuriérom doručujeme len tie objednávky, pri ktorých uvediete telefónne číslo (najlepšie mobilné). Expedičný poplatok pri doručovaní prostredníctvom kuriéra je rovnaký ako pri zásielkach doručovaných prostredníctvom Slovenskej pošty (podľa našich platných poštových sadzieb).
Výhody doručovania prostredníctvom kuriéra: • rýchlosť doručenia: kuriér doručí vašu zásielku v pracovných dňoch do 24 hodín od podania zásielky na prepravu, Slovenská pošta doručuje zásielky do 3 pracovných dní odo dňa podania zásielky na prepravu; • telefonické avízo, resp. avízo cez sms – kuriér vás bude vopred kontaktovať a informovať o zásielke a výške dobierkovej sumy. Balík vám doručí v dohodnutom čase a na dohodnuté miesto podľa vášho želania (do práce, k priateľke a podobne…). Zásielka bude doručená priamo do vašich rúk, keď od vás doručovateľ zinkasuje peniaze a vystaví potvrdenie o uhradení dobierky. Ušetríte vám čas strávený na pošte. V prípade, že vás kuriér nezastihne (či už na telefóne alebo doma) kuriér zanechá vo vašej schránke odkaz, na základe ktorého si s ním môžete dohodnúť nový termín doručenia.

7. Ochrana osobných údajov Miroslava Durcová (prevádzkovateľ internetového obchodu knihydetstva.sk) si váži dôvery svojich členov a zákazníkov a ich súkromné dáta chráni pred zneužitím.
Je v našom spoločnom záujme, aby sa osobné údaje, ku ktorým dávate súhlas SZČO Miroslava Durcová, na spracovanie, spracovali a používali v presnom a aktuálnom znení, a to k vašej i našej spokojnosti. Preto si dovoľujeme vás upozorniť, že máte právo na prístup k svojim osobným údajom, na opravu v prípade ich nepresnosti, máte právo požiadať o vysvetlenie, právo na odstránenie nepresného stavu, blokovanie vašich osobných údajov a ďalšie práva ustanovené v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 a so Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Informácie, ktoré sú predmetom ochrany súkromia, Pri zákazníkoch z radov fyzických osôb je potrebné v objednávkovom procese uviesť Vaše meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu. Pri objednávkach podnikateľských subjektov je potrebné uviesť obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, IČ DPH, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

Štatistické informácie
ide predovšetkým o informácie ako napr. meno domény, z ktorej ste k nám prišli, internetový prehliadač, ktorý používate, dátum a čas vášho príchodu, čas, ktorý ste na webe strávili apod. Tieto informácie používame čisto z dôvodov monitorovania správania návštevníkov a zákazníkov na našich stránkach. Všetky tieto informácie nám umožnia ponúknuť plne funkčný internetový obchod so všetkými potrebnými funkciami.

Informácie získané z cookies
cookies sú malé skupinky dát, ktoré sa ukladajú vo vašom počítači a obsahujú informácie o vašom pohybe na stránkach knihydetstva.sk. Bez týchto informácií by sme napríklad neudržali váš tovar v nákupnom košíku, nepamätali si informácie, ktoré ste nám už raz poskytli a museli by ste ich zadávať vždy znovu. Väčšina ľudí nevie, že sa im na ich počítač cookies ukladajú, či už navštevujú náš internetový obchod, alebo väčšinu akýchkoľvek iných webov. Vo svojom prehliadači si môžete aktivovať upozornenie, ktoré sa objaví vždy, keď je cookie zaslaná do vášho počítača. Pokiaľ cookies vo svojom prehliadači úplne zakážete, budete mať problém dostať sa do nákupného košíka na knihydetstva.sk a dokončiť objednávku on-line.

Informácie, ktoré nám sami poskytnete
k tomu, aby ste si prezerali ponuku na www.knihydetstva.sk, nám samozrejme nemusíte poskytovať osobné informácie. Také informácie zadávate, len pokiaľ si u nás vytvárate účet, dokončujete objednávku, prihlasujete sa k odberu noviniek a informácií o rôznych cenových akciách formou emailu, zúčastníte sa súťaží, alebo ankety na knihydetstva.sk, alebo pokiaľ chcete napísať komentár alebo recenziu ku knihe. Jedná sa predovšetkým o informácie ako meno, priezvisko, e-mail, telefón, doručovacia adresa a prípadne voliteľný rok narodenia. K týmto informáciám máte prístup vo svojom profile a po prihlásení ich môžete kedykoľvek upravovať a meniť. Prihlásený zákazník nemôže meniť svoje meno v účte. Prosím napíšte nám a radi toto meno na požiadanie zmeníme alebo opravíme za Vás. • V prípade fyzickej osoby uchovávame meno a priezvisko, adresu bydliska, alebo adresu doručenia zásielky, e-mailovú adresu a telefonický kontakt. • V prípade právnických osôb a spoločností spracúvame meno a priezvisko kontaktnej osoby, telefónne číslo, e-mailovú adresu, dodatočne vyžiadané IČ, DIČ. Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že zmysle ust. § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov bude predávajúci ako prevádzkovateľ v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.

Kupujúci môže zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky vyjadriť svoj súhlas, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho týkajúcej sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch, týkajúcich sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.
Spracovanie osobných údajov prebieha na strane spoločnosti Miroslava Durcová. Osobné údaje však môžu spracovávať aj ďalší spracovatelia, alebo tretie strany.
• Doručovatelia, ktorí údajmi disponujú z dôvodu doručenia zásielky
• Webové stránky knihydetstva.sk
• Osobné údaje nie sú zasielané do tretích krajín

Zákazníci, ktorých osobné údaje spracúvame, majú právo:
• Požadovať od spoločnosti Miroslava Durcová,. informáciu, aké a v akom rozsahu osobné informácie spracováva • Požadovať kópiu týchto údajov • Požadovať presnosť týchto údajov • Podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov
• Vyžiadať prístup k týmto údajom, aktualizovať ich, upraviť, alebo žiadať obmedzenie ich spracovania. Požadovať po spoločnosti Miroslava Durcová. vymazanie údajov • Na účinnú súdnu ochranu, ak má zákazník za to, že boli porušené jeho práva v dôsledku spracovania osobných údajov spoločnosťou Miroslava Durcová
Udelenie súhlasu pre marketingové oslovenie Zákazník udeľuje súhlas pre oslovenie marketingovou ponukou vtedy, ak:

 1. V závere objednávky zvolí dobrovoľne možnosť prihlásenia pre odber noviniek. Pre prihlásenie je nutná akcia zo strany zákazníka. Voliteľná možnosť nie je povinná, nepodmieňuje nákup a prihlásenie pre príjem emailových noviniek nie je nijakým spôsobom spoplatnené. Používateľ nie je nijakým spôsobom profilovaný a jediný údaj, ktorý sa prenáša do systému spracujúceho emailové adresy a odosielajúce pripravené ponuky je emailová adresa a meno prijímateľa. Záznam neobsahuje ďalšie údaje a ani ďalšie profilovanie osoby. Svoj záujem o emailové ponuky môže zákazník kedykoľvek odvolať kliknutím na odhlásenie. Odkaz na odhlásenie obsahuje každý prijatý email s ponukou. Taktiež je možné kontaktovať priamo kníhkupectvo knihydetstva.sk na adrese info@knihydetstva.sk
 2. Prihlási sa na stránkach www.knihydetstva.sk vyplnením svojich údajov a v rámci 2. stupňa zabezpečenia prihlásenia potvrdí prijatý email s overovacím odkazom. Osobné údaje nie sú sprístupnené tretím stranám a nedochádza k cezhraničnému prenosu do tretích krajín, mimo službu, ktorú prevádzkovateľ obchodu www.knihydetstva.sk používa na odosielanie emailov a prípravu obsahu – Systém MailChimp. Systém MailChimp uchováva dáta na serveroch výlučne na území EÚ. Prístup k uloženým údajom využívaným pre odosielanie a prípravu emailových noviniek má výlučne spoločnosť Miroslava Durcová. Spoločnosť MailChimp nijakým spôsobom nezdieľa a nesprístupňuje tieto dáta v akejkoľvek inej podobe. Dáta nie sú verejné. Dáta sú zabezpečené a chránené – šifrované. Dáta nie sú nijakým ďalším spôsobom ďalej používané, skladované a evidované. Žiadateľ o odber noviniek má právo na opravu jeho nesprávnych, neúplných ako aj neaktuálnych osobných údajov. Rovnako tak likvidáciu alebo blokovanie osobných údajov a ďalšie uvedené v § 28 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov. Žiadateľ o emailové novinky vyhlasuje, že jej boli poskytnuté všetky informácie podľa § 15 uvedeného zákona. Zároveň vyhlasuje, že poskytnuté osobné údaje boli poskytnuté slobodne a ich znenie je úplné a pravdivé. • Kontrola vlastnej emailovej adresy a stavu zasielania je možná v SPRÁVE PRIHLÁSENIA Na osobné údaje využívané pri oslovovaní emailovými ponukami platia všetky zásady ochrany osobných údajov, vrátane všetkých práv

  8. Reklamácie a záruka
  Prípadné reklamácie chybného tovaru sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka o zodpovednosti predávajúceho za vady predanej veci (§619-627), záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom.
  V prípade, že nedopatrením dostanete poškodený výtlačok alebo iné ako objednané knihy, pošlite ich čo najrýchlejšie s kópiou dodacieho listu poštou (nie na dobierku) na adresu Miroslava Durcová, Jirásková 165/6, 916 01 Stará Turá. Uveďte, prosím, objednávacie číslo požadovaného titulu. Ak tovar zašlete na dobierku, takýto tovar nepreberáme.
  Reklamovať môžete aj e-mailom na adrese: info@knihydetstva.sk alebo telefonicky na tel. čísle 0948/169 478. Zároveň priložte list, v ktorom zdôvodnite vrátenie tovaru a navrhnite, ako máme s reklamáciou naložiť. Správnu knihu vám doručíme v krátkom čase. Kupujúci má právo uplatniť si počas záručnej doby u predávajúceho zodpovednosť za vady tovaru zakúpeného u predávajúceho, za ktoré zodpovedá výrobca, dodávateľ alebo predávajúci. Záruka sa nevzťahuje na vady, na ktoré bol
  kupujúci predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy predávajúcim upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť. Reklamáciu vybavíme bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 3 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí máte ako spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť, resp. máte právo na výmenu výrobku za nový výrobok. O výsledku reklamácie Vás budeme informovať bezprostredne po ukončení reklamačného konania e-mailom alebo telefonicky a spolu s tovarom Vám doručíme aj kópiu reklamačného protokolu.

  9. Alternatívne riešenie sporov
  Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim Miroslava Durcová. je Slovenská obchodná inšpekcia Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, www.soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk); spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.